Palvelun käyttöehdot - Happi
Tarkasta, tarjoaako sinun työnantajasi Happi-palvelun työntekijöille
Etsi työnantajasi

Palvelun käyttöehdot


1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN
Näitä käyttöehtoja sovelletaan N Health Technology Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (”Yhtiö”) tarjoamaan Happi Health -palveluun, sovellukseen tai muuhun näihin käyttöehtoihin viittaavaan palveluun tai sovellukseen (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun käyttäminen edellyttää, että rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Lisäksi Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käytössä Yhtiön internet-sivujen voimassa olevia käyttöehtoja.

Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin ennen Palvelun käyttöönottamista.

2. REKISTERÖITYMINEN JA KIRJAUTUMINEN PALVELUUN
Palvelu on henkilökohtainen. Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun käyttäen omaa nimeään ja muita henkilötietojaan. Käyttäjä vastaa, että sen Palveluun antamat tiedot ovat oikeat ja ajantasalla.

Palveluun kirjautumiseen käytettävä salasana/tunnusluku on henkilökohtainen, ja sitä tulee säilyttää huolella. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuslukua ulkopuoliselle, ellei tällä ole oikeutta kirjautua Käyttäjän puolesta Palveluun tai palveluihin. Käyttäjällä on yksin vastuu Palvelussa olevan käyttäjätunnuksen/tilin oikeasta sekä käyttöehtojen mukaisesta käytöstä.

Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä käyttäjää palveluun ja siten palvelun jatkamista tai palvelun (tai sen osan) tarjoamista.

3. OIKEUS PALVELUN KÄYTTÖÖN
Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa tarkistaa henkilön oikeuden Palvelun käyttöön. Yhtiö voi kieltää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua esimerkiksi epäselvyys onko käyttäjä sama kuin rekisteröintihetkellä palvelun käyttöönottanut henkilö tai jos palvelua käytetään rekisteröityneen tahtoa vastaan (esimerkiksi varkaus tai muut matkapuhelimen luovutustilanteet).

4. PALVELUN TARKOITUS JA SEN KÄYTTÖ
Palvelun tarkoitus on käyttäjän tietojen tarkastelu, hallinta sekä erilaisten hoito-ohjelmien palvelun toimittaminen asiakkaalle turvallisesti. Hoito-ohjelmissa Käyttäjä voi kommunikoida Yrityksen työntekijöiden tai alihankkijoiden edustajien kanssa ja vastaanottaa muuta materiaalia sovelluksen/palvelutn välityksellä. Lisäksi Palvelu voi mahdollistaa ajanvarausten hallinnoinnin sekä etävastaanotot Käyttäjän ja Yhtiön tarjoaman ammattihenkilön välillä.

Käyttäjä voi tallentaa Palveluun ja käsitellä siellä omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tietojaan, mukaanlukien hoito-ohjelmien harjoitteiden tulokset ja keskustelut ammattilaisten kanssa.

Käyttäjä vastaa Palveluun tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta, ja sitoutuu ilmoittamaan mikäli tiedoissa on puutteita tai virheitä. Käyttäjän tallentamat tiedot eivät ole välttämättä ammattihenkilöiden käytettävissä eikä käyttäjän tule olettaa oleellistenkaan tietojen automaattista siirtymistä Yhtiön sisällä tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, vaikka se oliskin käyttäjän tahtotila.

Yhtiön terveydenhuollon ammattihenkilö voi Käyttäjän pyynnöstä tarkastella Käyttäjän Palveluun antamia tietoja, ja tehdä arvion tietojen merkityksestä osana hoitoa. Koska Käyttäjän Palveluun antamat tiedot eivät välttämättä tule Yhtiön ja sen palveluksessa olevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietoon, Käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että hän kertoo hoitoonsa osallistuville terveydenhuollon ammattihenkilöille näistä asioista, riippumatta ovatko nämä henkilöt Yhtiön palveluksessa vai eivät.

Palvelu voi sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa Käyttäjän terveyteen liittyen, mielipide- ja muita kyselyjä sekä tietoja Yhtiön palveluista. Palvelu voi sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden palveluita koskevaa markkinointia.

Mikäli käyttäjä saa Palvelun kautta jotain tietoa tai viitteitä tiedosta, jonka ei voi olettaa kuuluvan Käyttäjälle, tulee käyttäjän poistaa tällainen tieto ja ilmoittaa asiasta Yhtiölle ilman viivettä, jotta Yhtiö voi tutkia, mistä tietojen kulkeutuminen johtuu ja ryhtyä toimenpiteisiin.

5. ETÄVASTAANOTTO
Etävastaanotolla tarkoitetaan, että vastaanottotyyppinen tapahtuma tapahtuu esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai matkapuhelimella. Etävastaanotto edellyttää aina potilaan tietoista suostumusta, ja ammattihenkilön on arvioitava, soveltuuko etävastaanotto annettavan palvelun ja asiakkaan käyttöön.

Jos Käyttäjä käyttää etävastaanotto -toiminnallisuutta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ammattihenkilön (esimerkiksi terapeutti) ja Käyttäjän välillä, Käyttäjän vastuulla on huolehtia että käytössä on teknisesti yhteensopivat yhteydet, laitteet ja selaimet käytössään. Vaatimukset ovat eritetty yhtiön verkkosivuilla.

Käyttäjän vastuulla on myös huolehtia omalta osaltaan henkilö- ja potilastietojen suojaamisesta muunmuassa valitsemalla riittävän yksityinen tila etävastaanottoja varten ja lisäksi huomioimalla suullisesti annettavien tietojen sensitiivisyys. Mikäli asiakas ei olosuhteiden takia voi antaa tietoja etävastaanottoyhteyden tila, on Etävastaanotto siirrettävä tai peruttava.

Etävastaanotolla saatuja Käyttäjää koskevia tietoja tallennetaan Yhtiön asiakas- ja potilasrekisteriin mikäli soveltuvva lainsäädäntö näin edellyttää.

6. MAKSUT JA MUUT SUORITTEET
Palvelun käyttö voi olla vastikkeellista joko niin, että käyttäjä maksaa Palveluista suoraan tai vaihtoehtoisesti Käyttäjän työnantaja maksaa palveluista Yhtiölle. Maksullisten palveluiden hinnat ja hinnanmääräytymisperusteet ilmoitetaan Käyttäjän ottaessa käyttöön toimintoa, jossa maksu kohdistuu käyttäjälle itselleen. Muissa tapauksissa maksulliset tapahtumat ja hinnasto on esitetty Palvelun tilaajan ja Yhtiön välisessä sopimuksessa.

Palvelu voi laskuttaa käyttäjää heti tai jälkikäteen riippuen palvelun sisällöstä. Laskutustapa on kerrottu maksullisten palveluiden käyttöönoton yhteydessä.

Yhtiöllä on oikeus periä myöhemmin Käyttäjän palveluista saama Kelan suorakorvaus Käyttäjältä, mikäli Kela ei korvaa sitä myöhemmin Yhtiölle.

Palvelun maksunvälittäjänä toimii Fipla Oy, joka toimii yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Käyttäjällä on vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.

7. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT
Palvelussa voidaan käyttää tai välittää kolmansien osapuolten palveluja tai linkkejä palveluihin. Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolien palveluja mutta Yhtiö ei ole tällöin sopimusosapuoli tai vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista. Käyttäjä voi suostumuksellaan sallia omien henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen kolmansien osapuolten palveluista. Käyttäjä voi myös luovuttaa Palvelussa olevia henkilötietojaan ja muita tietoja Palvelusta kolmansien osapuolten palveluihin siinä määrin kuin Palvelu sen teknisesti ja käyttäehtojen osalta mahdollistaa. Yhtiö voi luovuttaa Palveluun sisältyviä tietoja kolmannelle vain Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.

Yhtiö ei vastaa kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

8. ASIAKASTIEDOT JA NIIDEN KÄSITTELY
Palvelussa käsitellään Käyttäjän henkilötietoja Yhtiön tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelun kautta Käyttäjälle voidaan muumuassa ksäitellä Käyttäjän potilas- ja terveystietoja.

Käyttäjä vastaa että Palvelussa on oikeat tiedot ja pitää ne ajantasalla. Puutteiden tai virheiden tultua ilmiö, Käyttäjän tulee joko itse välittömästi korjata tiedot, tai ilmoittaa puutteista ja/tai virheistä viipymättä Yhtiölle. Yhtiöllä on oikeus ylläpitää henkilötietoja muun muassa varmistamalla ja päivittämällä tietoja eri kolmansilta osapuolilta (mm. väestötietojärjestelmä).

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa tällaisten osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta.

9. PALVELUN IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin kuuluu Yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelun ja sen sisällön, ulkoasun tai aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen tai muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa hoitojakson tehokasta läpivientä varten, mutta tällöinkin tietojen käyttö rajautuu käyttäjän oman hoito-ohjelman sisältöihin. Tällaiset sisällöt tulee poistaa viimeistää 3 kuukauden kuluttua hoito-ohjelman päättymisestä eikä näitäkään tietoja ole sallittua levittää ylläolevien tarjoitusten mukaisesti.

10. PALVELUN SISÄLTÖ JA SAATAVUUS
Yhtiö voi muuttaa Palvelua, sen sisältöä ja toiminnallisuuksia. Yhtiö toimittaa Palvelun sellaisena ja siinä muodossa kuin se on kulloinkin on. Lisätietoja sovelluksen versioinnista näkee esimerkiksi Play tai AppStore sovelluskaupasta.

Yhtiö ei takaa palveluiden jatkuvaa toimintaa ja saatavuutta. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Palvelussa tai sen saatavuudessa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä, eikä myöskään näiden asioiden aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista.

11. VASTUUNRAJOITUS
Palveluun sisältyy osioita, joiden tarkoituksena on tukea Käyttäjän omaan terveydentilaan liittyvien tietojen hallinnointia ja tukea näin Käyttäjän terveydentilaa ja sen mahdollista kohentamista. Palvelu ei ole terveydenhoidollinen tai sairaanhoidollinen palvelu. Käyttäjän tulee aina ennen hoito-ohjelmien, harjoitusten tai ohjeistukia konsultoida terveydenhuollon ammattihenkilöä varmistaakseen, että tällaiset yleiset harjoitteet ja ohjeistukset soveltuvat Käyttäjälle. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle aiheutuneista henkilö- tai muista vahingoista, jotka Käyttäjälle aiheutuvat siitä, että Käyttäjä ei noudata ohjeistusta hankkia terveydenhuollon ammattihenkilön konsultaatiota.

Yhtiö ei vastaa Palvelun aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yhtiö ei myöskään vastaa kuluista, jotka aiheutuu Käyttäjän tietojen tuhoutumisesta, muuttumisesta tai siirtämiseen Palvelusta, Palvelussa tai Palveluun.

12. YLIVOIMAINEN ESTE
Yhtiö ei vastaa vahingosta, mikäli se on seurausta ylivoimaiseksi esteeksi katsottavasta seikasta. Ylivoimaisena esteenä pidetään osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa ilman kohtuuttomia kuluja tai viivettä. Ylivoimaisia esteitä ovat muunmuassa lakko, työsulku, tai muu näihin verrannollinen työtaistelutoimenpide, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä tai tietojärjestelmissä.

Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Käyttäjälle esimerkiksi omilla verkkosivuillaan tai Palvelussa.

13. PALVELUN KÄYTÖN PÄÄTTÄMINEN
Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöönotto ilmoittamalla siitä Yhtiölle. Tällöin Käyttäjä poistetaan Palvelusta, mutta ei vaikuta Palvelun tilanneen asiakkaan (yritys) velvoitteita Yhtiötä kohtaan. Mikäli käyttäjä on vahvistanut yksittäisen palvelupaketin käyttänoton (esim hoitojaksot) sovelluksessa, voi tällaisen palveluin ja siihen liityvät tiedot poistaa, mutta se ei poista Yhtiöltä kyseisen palvelun laskutusoikeutta.

Etävastaanottoaika on peruttava viimeistään 24 tuntia ennen sovitun etävastaanottoajan alkamista, ellei Palvelussa tai etävastaanoton ajanvarauksen yhteydessä ole toisin ilmoitettu. Muissa tapauksessa Yhtiöllä on oikeus veloittaa palvelun käyttö täysimääräisenä.

Yhtiöllä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili tai osa Palveluista, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, tai Palvelua on muutoin käytetty käyttöehtoja vastoin. Yhtiöllä on oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, jos Palvelun käyttö edelyttää maksuja ja näitä ei ole suoritettu.

14. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOS
Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti, ja erityisesti silloin, kun Palveluun tehtävät muutokset tai päivitykset edellyttävät käyttöehtoihin tehtäviä muutoksia. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, voi Yhtiö käyttäjän pyynnöstä irtisanoa palvelun ja siten sulkea käyttötilin käyttöehtojen mukaisesti.

15. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajalla on oikeus viedä käyttöehtoja koskevat riitaisuudet Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, tulee kuluttajan olla yhteydessä Kuluttajaneuvontaan.