Ammatinharjoittajasopimus

Palvelun käyttöehdot

AMMATINHARJOITTAJASOPIMUS

1 OSAPUOLET
(A) N Health Technology Oy (Happi Health), (y-tunnus 2966332-6) ("Tilaaja")
(B) Ammatinharjoittaja (y-tunnus), ("Toimittaja") Toimipaikka: Toimittajan itse järjestämä työtila

2 SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, joilla Tilaaja hankkii Toimittajalta ostopalveluna tässä sopimuksessa erikseen sovittuja palveluja.

3 PALVELUN SISÄLTÖ, VELOITUS JA LASKUTUS

Toimittaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana kuitenkin siten, että tämän sopimuksen alaan kuuluvat asiakassuhteet markkinoidaan ja laskutetaan asiakkailta Tilaajan lukuun. Tilaaja huolehtii oman asiakaslaskutuksensa yhteydessä Toimittajan kanssa erikseen sovitun hinnaston mukaisten palkkioiden laskuttamisesta ja niiden perinnästä. Toimittaja toimii terapeuttina/valmentajana Tilaajan ”Happi” palvelussa. Loppuasiakkaat voivat tilata Happi-palvelun kautta mielen hyvinvointiin liittyviä paketteja tai yksittäiskäyntejä. Pakettien yhteydessä Toimittajan velvollisuuksiin kuuluu riittävä yhteydenpito asiakkaaseen sovelluksen chatin välityksellä, joka minimissään pitää sisällään videotapaamisten aikojen sopimisen ja asiakkaan tekemien tehtävien tulosten lukemisen videotapaamisia varten. Terapeutille tilitetään 70 euroa per 45 min videovastaanotto. Tilitykseen lisätään alv, mikäli Toimittaja on alv-rekisterissä. Tilaaja tekee kuukausitilityksen Toimittajalle viimeistään 15.pv kohdekuukautta seuraavana kuukautena.

4 TOIMITTAJAN VASTUUT JA VAKUUTUKSET

Toimittaja huolehtii itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kaikista palvelun tuottamiseen liittyvistä vastuista (mm. viranomais- ym. luvista, veroista, eläketurvasta ja lakisääteisistä vakuutuksista). Toimittaja vastaa kaikista edellä mainituista ja jäljempänä tässä sopimuskohdassa mainituista vastuista aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuvista seuraamuksista. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Tilaajalle asiakastilanteesta eli milloin uusia asiakkaita ei voi enää ottaa. Toimittaja vastaa kaikista palvelun tuottamiseen liittyvistä mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista suunnitteluun ja valmisteluun liittyvistä kuluista. Toimittaja on velvollinen huolehtimaan, että hänellä on käytettävissään mm. vastaanottoihin tarvittavat laitteet (tietokone ja älypuhelin). Erillistä korvausta laitteiden käyttämisestä ei makseta. Toimittaja vastaa oman toimintansa osalta kaikista veroista ja veroluontoisista maksuista. Ellei Toimittaja ole ennakonperintärekisterissä, tämä sopimus voidaan purkaa Tilaajan yksipuolisella ilmoituksella, ja mahdollisista vielä saamatta olevista maksuosuuksista voidaan pidättää Tilaajalle mahdollisesti syntyvät veroseuraamukset. Tilaajalla on oikeus pyytää Toimittajalta selvitystä tämän verojen lainmukaisesta hoitamisesta. Toimittaja vastaa oman eläke- ja sosiaaliturvan järjestämisestä lain edellyttämällä tavalla. Toimittaja vastaa itse lakisääteisistä yrittäjävakuutuksista. Toimittaja vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Tilaajalle siitä johtuen, että Toimittaja on rikkonut tätä sopimusta.

5 PALVELUN TUOTTAMISEN YLEISET EHDOT

5.1 Toimittajan vastuut
(1) Toimittaja harjoittaa toimintaansa itsenäisenä ja henkilökohtaisesti vastuunalaisena henkilönä.
(2) Toimittaja ei ole työ- tai toimisuhteessa Tilaajan organisaatioon, eikä muutoinkaan toiminnassaan Tilaajan määräysvallan tai johdon ja valvonnan alainen.
(3) Toimittaja vastaa lakisääteisestä työnohjauksesta sekä täydennys- ja lisäkoulutuksestaan, ellei toisin sovita Tilaajan kanssa.
(4) Toimittaja sitoutuu noudattamaan toiminnassaan potilas- ja tietosuojalainsäädännön mukaisia tai vastaavia menettelytapoja (Laki potilaan asemasta ja oikeudesta 785/1992, STM Laki potilasasiakirjoista 298/2009, EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679), Tietosuojalaki 1050/2018) niiltä osin, kun palvelun luonne niitä edellyttää.
(5) Toimittaja sitoutuu noudattamaan Tilaajan laatustandardeja sekä Tilaajan yhteisiä toimintatapoja ja palvelumalleja. Tilaaja ei saa ladata palvelusta mitään tietoja Tilaajan tarjoamien järjestelmien ulkopuolelle.
5.2 Tilaajan vastuut
(1) Tilaaja sitoutuu järjestämään Toimittajalle sovellukset, käyttäjätunnukset ja tarvittavan koulutuksen, jotka tässä sopimuksessa erikseen määritellään.
(2) Tilaaja vastaa asiakashallintarekisterin ylläpidosta sekä asiakastietojen säilytyksestä ja hallinnasta.

6 MUUT EHDOT

Mikäli Toimittaja toimii tietyn hoito-ohjelman vastuukouluttajana, maksetaan tällaisen koulutusmateriaalin laatimisesta ja yhden koulutuksen pitämisestä 500 euron kertakorvaus. Tilaaja järjestää koulutuksia, joihin ammatinharjoittajalla on oikeus osallistua veloituksetta. Tilaaja sitoutuu tuottamaan seuraavat tukipalvelut: Laskutus, asiakaspalvelu, asiakastietojärjestelmä ja käyttäjätuki, Happi-mobiilisovellus ja etävastaanottoratkaisu sekä koulutukset.

7 HENKILÖREKISTERIN YLLÄPITO

Osapuolet toteavat, että tämän sopimuksen mukaiset palvelut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisia periaatteita henkilötietojen käsittelyssä. Toimittaja sitoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana käyttämään Tilaajan toiminnanohjausjärjestelmää, ja tallentamaan Tilaajan tarjoamaan järjestelmään kaikki Tilaajan tiloissa tai muutoin tämän sopimuksen puitteissa laatimansa tai vastaanottamansa tiedot. Toimittaja sitoutuu noudattamaan Tilaajan käytäntöjä ja ohjeita kirjatessaan tietoja potilastietojärjestelmään ja käyttäessään sitä.

8 SALASSAPITO

Toimittaja on velvollinen pitämään salassa sekä olemaan käyttämättä omaksi tai kolmannen osapuolen hyväksi Tilaajan tai samaan konserniin kuuluvan muun yhtiön liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja. Tämän kohdan mukainen salassapitovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun sopimus on muutoin lakannut olemasta voimassa.

9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus astuu allekirjoituksin voimaan, kun Toimittaja on lisätty palveluun. Tämä sopimus korvaa kaikki mahdolliset aiemmat osapuolten väliset sopimukset ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa molemmin puolin yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus on siirrettävissä Tilaajan toimesta toiselle yhtiölle, mikäli Tilaajan yritysrakenne muuttuu yrityskaupan tai muun järjestelyn seurauksena. Tilaaja toimittaa tällaisessa tapauksessa siirtoon liittyvän tiedoksiannon Toimittajalle viipymättä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli Toimittaja ei pysty tuottamaan sovittuja palveluita tai täyttämään tässä sopimuksessa esitettyjä ehtoja.

10 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimuksen muuttaminen tehdään kirjallisella muutossopimuksella. Sopimuksen erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeuden muodostaa yksi (1) Keskuskauppakamarin valitsema välimies. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi ja kieli on suomi.

11 HAPPI-PALVELU PALVELUNTARJOANA

Happi-palvelu on täysin erillinen palvelu muista palveluntarjoajista (mm. Noste) ja tässä sopimuksessa mainitut työvelvoitteet, tilityksiin liittyvät määritelmät, työmäärät sekä korvaussummat, koskevat vain Happi-palvelua.

Seuraava

Anna Y-tunnuksesi ja tilitystietosi:

Y-tunnus:

Tilinumero:

Seuraava

Voimassaolevat rekisteröinnit: Kuulutko ennakkoperintärekisteriin?

Voimassaolevat rekisteröinnit: Oletko arvonlisäverovelvollinen?

Jotta voit jatkaa Happi-palvelun terapeuttina, hyväksy Ammatinharjoittajasopimuksessa luetellut käyttöehdot.

Kaikki valmista.

Sulje lomake

Huom! Sinun tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, jotta voit saada palkkioita. Käy rekisteröitymässä, ennen kuin jatkat.

Seuraava